Възобновяеми енергийни източници

Предимства и ползи от включване на възобновяеми енергийни източници в сектор „Туризъм“

  • Намаляване на себестойността на консумираната енергия
  • Автономност на обекта по отношение на доставките на енергия
  • Решаване на въпросите с доставка на енергия в труднодостъпни и отдалечени туристически обекти

 

Намаляване на себестойността на консумираната енергия

 

Използването на енергията на слънцето, вятъра, водата и биомасата освен високи екологичен ефект, притежава и висок икономически ефект за туристическите предприятия. Включването на алтернативните източници на енергия могат да осигуряват електро и топлоенергия за туристическите обекти с много ниска себестойност.  

   Фотоволтаичните централи за собствени нужди могат да бъдат източник на електро-енергия с високо качество за всички машини и съоръжения.  

   Слънчевите колектори решават въпросите с доставката на топла вода за битови нужди, а също така могат да подпомогнат и отоплението на туристическите обекти. Инсталацията за преработка на биомаса могат да осигуряват както електроенергия, така и топла вода за битови нужди и отопление.

   Геотермалните помпи са перфектно решение за отоплението на хотели, ресторанти и други сгради и обекти в Туризма. Намаляващо разходите за скъпите топло и електро енергия.

Енергия

 

Автономност на обекта по отношение на доставките на енергия

Когато един туристически обект разполага със собствен енергиен източник се повишава неговата независимост от ютилити доставчиците. Отпада необходимостта от специални разрешения за присъединяване към съответните енергийни мрежи и допълнителните инженерингови дейности за извършване на присъединяването.

Туристическият обект придобива относителна автономност и независимост по отношение на възникващи проблеми в дейността на доставчиците, а също така и по отношение на резките повишения на цени, прекъсване на доставките и други.

Енергия

 

Решаване на въпросите с доставка на енергия в труднодостъпни и отдалечени туристически обекти

 

   Една голяма част от културно-историческите паметници, природни забележителности и туристическите атракциони са разположени в трудно достъпни местности, където липсват електро и топло проводи и са лишени от възможността за захранване с енергия за тяхното осветление, отопление и функционирането на различни видове агрегати.

Освен паметниците и забележителностите, такива например са ски пистите, въжените и други атракциони разположени и вписани директно в природния ландшафт. Малки фотоволтаични централи или система от панели с акумулатори са перфектния източник за осигуряване на енергия за тяхното осветление. Геотермалните помпи могат да осигурят поддържането на постоянна температура когато това е необходимо.

Енергия